Visselblåsarkanal

Solid Försäkringsaktiebolag strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och hög affärsetik. Via vår visselblåsar­kanal kan du anonymt rapportera allvarliga missförhållanden inom Bolaget. Solid tolererar inga former av repressalier mot någon som rapporterar missförhållanden i god tro.

Klicka här för att rapportera ett visselblåsarärende eller skriv in följande adress i din webbläsare: https://report.whistleb.com/solidab

Notera! Inkludera inte känsliga personuppgifter* om någon person som nämns i din rapport om det inte är nödvändigt för att beskriva ditt ärende.

*Känsliga personuppgifter = uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person.

Om du istället vill rapportera ett visselblåsarärende muntligen, kontakta Head of Compliance Jessica Kjessler på telefon +46 700 83 60 43.

Visselblåsarsystemet

Solids visselblåsarsystem är en konfidentiell kommunikationskanal där du anonymt kan rapportera om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Systemet är inte avsett att ersätta våra interna rapporteringskanaler utan ska fungera som ett komplement till dessa.

Vad kan rapporteras?

Visselblåsarsystemet är endast till för rapportering av allvarliga missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang inom Solid. En visselblåsare behöver inte ha bevis för sina misstankar för att kunna rapportera, men den person som rapporterar måste ha skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann.

Definition av allvarliga missförhållanden

Med allvarliga missförhållanden menas grov överträdelse eller oegentlighet inom Solid som rör;

  • ekobrottslighet och oegentligheter i bokföringen
  • erbjudande om eller mottagande av mutor
  • miljörisker eller brott
  • säkerhetsrisker som utgör en risk för anställdas eller kunders hälsa och säkerhet
  • mycket allvarliga former av trakasserier eller diskriminering, eller
  • brott mot Bolagets Code of Conduct

Allvarliga missförhållanden innefattar även försök att dölja något av ovanstående.

I Sverige kan endast personer i ledande ställning och nyckelpersonal bli föremål för rapportering av visselblåsare.

Definition av personer i ledande ställning och nyckelpersoner

Personer i ledande ställning och nyckelpersoner inom Solid innefattar Bolagets styrelse, verkställande tjänstemän eller nyckelpersoner som har ansvar för viktiga inköp eller andra viktiga funktioner inom verksamheten.

Vad ska inte rapporteras?

Visselblåsarsystemet ska inte användas för att rapportera problem som handlar om missnöje på arbetsplatsen eller relaterande frågor som inte betraktas som allvarliga missförhållanden. Sådana ärenden ska du ta upp med din närmaste chef eller vända dig till HR. Externa parter bör i första hand vända sig till sin kontaktperson inom Solid eller till HR-funktionen.

Vem administrerar visselblåsarsystemet?

Vårt visselblåsarsystem är ett slutet system som tillhandahålls av den oberoende externa tredje parten WhistleB Whistleblowing Centre AB (WhistleB”). Systemet är helt fristående från Solids externa webbplats. Alla meddelande krypteras. För att säkerställa anonymiteten hos avsändaren sparar WhistleB inte IP-adresser eller annan metadata. Rapportering kan ske dygnet runt, året om. Följ länken https://whistleb.com/ för mer information om WhistleB.

Vad händer när en rapport har skickats in?

När du har skickat in en rapport via visselblåsarsystemet visas ett ärende-ID och ett lösenord på skärmen. Spara dessa på ett säkert sätt om du vill fortsätta en dialog med Solid och/eller följa upp status för din rapport.

Hanteras rapporter säkert och konfidentiellt?

All information som mottas i samband med en rapport behandlas med största försiktighet, strikt konfidentiellt och så snabbt som möjligt. Att försöka identifiera en visselblåsare som har valt att vara anonym är strängt förbjudet. För mer information om WhistleB:s säkerhets­åtgärder, följ länken https://whistleb.com/trustcentre/.

Mer information

Om du vill veta mer om Solids visselblåsningsprocess, läs vår Whistleblowing Policy . För information om hur vi behandlar personuppgifter i visselblåsarsystemet, läs Bolagets specifikation Whistleblowing and behandling av personuppgifter.