� Tillbaka

Nya regler om skydd vid behandling av personuppgifter 

Den 25 maj 2018 träder nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft –Dataskyddsförordningen (2016/679), på engelska kallad General Data Protection Regulation, (GDPR). Förordningen gäller som lag inom EUs alla medlemsländer och syftar bland annat till att stärka medborgarnas grundläggande rättigheter genom att ge de personer vars personuppgifter behandlas, det vill säga de som är registrerade, kontroll över hur deras personuppgifter används. En registrerad kan till exempel vara någon som har eller avser ingå en avtalsrelation med Solid Försäkring, såsom exempelvis en kund. Dataskyddsförordningen och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen, vanligen förkortad PuL.

Dataskyddsförordningen ger oss alla större rätt att bestämma över våra personuppgifter och innehåller bland annat regler över hur behandling av personuppgifter får gå till. Den innehåller också regler om till exempel rätten till information och tillgång till personuppgifter, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

Mycket i Dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen. Ett viktigt led i det förbättrade skyddet för enskilda är att det ställs högre krav på personuppgiftsansvariga, det vill säga alla företag och organisationer som behandlar personuppgifter, när det gäller information till registrerade. Solid Försäkring har utsett ett dataskyddsombud som har till särskild uppgift att bevaka dataskyddsfrågor och ska övervaka att Dataskyddsförordningen följs i bolaget.

Insamling av personuppgifter 

Den personliga informationen som Solid Försäkring samlar in om dig hanteras på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till din integritet. Solid Försäkring behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med ingående av avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal. Solid Försäkring kan även komma att till exempel spela in telefonsamtal och spara e-post kommunikation.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen 

Solid Försäkring behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan i detta avsnitt.

Förberedelse och administration av avtal (fullgörande av avtal) 

Det huvudsakliga ändamålet med Solid Försäkrings behandling av personuppgifter är att samla in, kontrollera och registrera de personuppgifter som krävs inför ett ingående av ett avtal med dig samt för att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal. Att du tillhandahåller personuppgifter är en förutsättning för att Solid Försäkring ska kunna ingå avtal med dig.

Uppfyllande av förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut

I anslutning till stycket ovan (Förberedelse och administration av avtal) sker också behandling av personuppgifter för att Solid Försäkring ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Exempel på sådan behandling är behandling av personuppgifter för att uppfylla de krav som finns i till exempel bokföringslagstiftningen.

Marknads- och kundanalyser

Personuppgifter behandlas också för utförande av marknads- och kundanalyser som underlag för marknadsföring och affärsutveckling i syfte att förbättra bolagets produkter och tjänster gentemot kunderna.

Personuppgifter kan även behandlas som underlag för marknadsföring. När behandling sker för marknadsföringsändamål kan även profilering förekomma för att rikta anpassade erbjudanden till dig som kund. Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis dennes ekonomiska situation, personliga preferenser, intressen och vistelseort.

Tider under vilka personuppgifter sparas 

Solid Försäkring sparar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt. Personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra förpliktelser kommer att sparas under den tid vi behöver för att uppfylla vårt avtal med dig. Informationen kan även sparas i enlighet med gällande lagstiftning avseende bokföring mm.

Behandling av personuppgifter av annan än Solid Försäkring

Behandling av personuppgifterna kan, för ändamål som anges ovan, ske av bolag i koncernen och av företag som Solid Försäkring samarbetar med för att utföra sina tjänster. Den rättsliga grunden för behandlingen är Solid Försäkrings fullgörande av avtal eller på grund av bolagets berättigade intresse.

Tredjelandsöverföring

I vissa fall kan Solid Försäkring komma att överföra personuppgifter till land utanför EU och EES (s.k. tredjeland) samt till internationell organisation. I sådant fall vidtar Solid Försäkring rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Kundens rättigheter

Nedan beskriver vi de viktigaste rättigheter som Dataskyddsförordningen ger dig som är kund hos Solid Försäkring eller som av annan anledning är registrerad hos oss.

Registerutdrag 

Du som är kund hos Solid Försäkring har på samma sätt som tidigare rätt att få information om vilka personuppgifter som bolaget behandlar om dig (registerutdrag). En nyhet är att en begäran om sådan information inte bara kan göras skriftligen med vanligt brev utan även kan göras på annat sätt, exempelvis elektroniskt. En förutsättning för att du ska få registerutdrag är som tidigare att bolaget kan identifiera dig på ett säkert sätt så att obehöriga inte ges möjlighet att ta del av dina uppgifter.

Dataportabilitet 

En annan nyhet är att du också kan begära att få ut en elektronisk kopia av informationen som visar vilka personuppgifter du själv har tillhandahållit Solid Försäkring och som bolaget behandlar elektroniskt. Du har möjlighet att begära att uppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig, när det är tekniskt möjligt. En sådan begäran om dataportabilitet görs på samma sätt som en begäran om registerutdrag och liksom i det fallet är det nödvändigt att Solid Försäkring kan identifiera dig på ett säkert sätt så att obehöriga inte ges möjlighet att ta del av personuppgifterna.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade och även komplettera personuppgifterna om dessa är ofullständiga.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”) 

Dataskyddsförordningen innehåller en rätt för dig att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter raderade när de inte längre är nödvändiga för det ändamål som de har samlats in. För Solid Försäkring finns dock i vissa fall annan lagstiftning som gör att bolaget inte alltid omedelbart kan radera data på detta vis. Solid Försäkring är skyldig att spara en del av dina personuppgifter under viss tid för att kunna uppfylla krav i lagstiftning om exempelvis bokföring eller på grund av regler om preskription.

Direktreklamspärr 

Du kan även i fortsättningen begära spärr mot direktmarknadsföring från Solid Försäkring (s.k. direktreklamspärr).

Om du har några frågor, är du välkommen att kontakta oss på gdpr@solidab.se.

Du kan också läsa om Dataskyddsförordningen på Datainspektionens hemsida.

Sverige: Personuppgiftsbehandling

Norge: Behandling av personopplysninger

Danmark: Behandling af personoplysninger

Finland: Henkilötietojen käsittely – Personuppgiftsbehandling

Information om cookies

Jag accepterar

Solid AB använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies